Algemene Voorwaarden van EMDAMED B.V. gevestigd te Berkel en Rodenrijs, Morsestraat 22

Waarin geregeld binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten -ongeacht de benamingen de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, aan wie door ons een aanbieding is gedaan of die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De toepasselijkheid van enige door de wederpartij gehanteerde algemene voor-waarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten en (de toepasselijkheid van) zodanige algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons op de aanbieding aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend en kunnen te allen tijde door ons worden herroepen, ook indien de aanbieding is aanvaard door de wederpartij. In zodanig geval dient herroeping binnen 48 uur plaats te vinden.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/ informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons in geen geval tot levering c.q. acceptatie van de order. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zijn wij steeds en te allen tijde gerechtigd levering c.q. acceptatie te weigeren.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of anderszins voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de bestelling.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. Dat kan zijn schriftelijk, per fax, per e-mail of anderszins elektronisch.

De door ons te verstrekken opdrachtbevestiging wordt steeds geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers,  vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij (deugdelijke) zekerheid te eisen opdat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal (kunnen) worden, een en ander uitsluitend te onzer beoordeling.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld en overeengekomen zijn onze prijzen:

– gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantie-premies en andere kosten;

– gebaseerd op levering franco huis (alleen in Nederland)

– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

– vermeld in € (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).

4.2 Ingeval van verhoging van een of meer van de in artikel 4.1 genoemde kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Indien reeds een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn wij daartoe eveneens gerechtigd, met dien verstande dat de wederpartij alsdan de overeenkomst binnen 30 dagen kan ontbinden, overigens zonder dat wij tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 5 – Levering en inspectie

5.1 a. Tenzij anders is overeengekomen zijn leveringen met een orderwaarde boven € 230,- excl. BTW franco huis. Bij leveringen met een orderwaarde onder € 230,- exclusief BTW zullen € 22,50 transport en administratiekosten per levering in rekening worden gebracht.

b. De minimale besteleenheden per product zijn bekend.

c. Indien een order vóór 14.00 uur wordt geplaatst en de producten zijn op voorraad, wordt de order binnen 1 werkdag uitgeleverd

d. Indien een order dezelfde  werkdag geleverd moet worden, zullen per levering de koerierskosten worden doorberekend. Voor leveringen rechtstreeks aan een derde partij worden € 20,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

5.2 Ingeval van levering naar het buitenland is de wederpartij  verantwoordelijk voor transport en assurantie. Indien dit op verzoek  van de wederpartij door ons verzorgd wordt, zijn alle kosten hierdoor ontstaan voor rekening van de wederpartij.

5.3 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Na aflevering respectievelijk terbeschikkingstelling zijn de goederen voor rekening en risico van de wederpartij.

5.4 Eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering of

terbeschikkingstelling aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoers-documenten te (laten) vermelden, dan wel uiterlijk binnen 5 werkdagen na (af)levering bij onze afdeling Sales Support in te dienen

(onder nauwkeurige opgave van de aard van het defect).

5.5 Voor klachten over verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken), geldt dat zodanige  gebreken binnen vijf werkdagen na feitelijke constatering moeten zijn ingediend bij onze afdeling Sales Support.

5.6 Na het verstrijken van voornoemde termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, alsmede de factuur te hebben geaccepteerd. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen en stellen wij ons niet langer aansprakelijk voor zodanige eventuele tekortkomingen.

5.7 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

5.8 a. Goederen worden in principe niet retour genomen. In voorkomende gevallen kan retournering van het geleverde slechts geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Emdamed B.V.

b. Geretourneerde goederen worden alléén gecrediteerd indien de verpakking intact, onbeschadigd en onbeschreven (niet gestickerd) is en in geval van steriele producten met een restlevensduur van minimaal 2/3 van de maximale houdbaarheid heeft.

c. Retournering vindt uitsluitend plaats na overleg en akkoord door Emdamed B.V.

d. De handling kosten welke in rekening worden gebracht bedragen 10% van de factuurwaarde, met een minimum van € 20,-.

e. Handling kosten worden niet in rekening gebracht bij bewezen (gevalideerde) onvolkomenheden van de geleverde producten. Deze producten zullen altijd in overleg retour genomen en gecrediteerd worden.

5.8 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig artikel 11, Betaling. Evenzo zijn wij gerechtigd voortijdig, dat wil zeggen eerder dan overeengekomen, te leveren.

5.9 De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding zijn wij niet aansprakelijk en niet verplicht tot enige schadevergoeding.

5.10 Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening en risico van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

Artikel 6 – Transport/risico

6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.2 Het transport van de goederen geschiedt steeds voor onze rekening en risico, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke alsmede iedere onvoorzienbare omstandigheid (waaronder een te late levering of het ontbreken van leveringen door onze toeleverancier of ander niet althans niet-tijdige verrichte prestaties van door ons ingeschakelde derden) of omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

7.2 Indien zich een overmachtsituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, zonder tot (schade-) vergoeding gehouden te zijn. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

7.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen – en de wederpartij is gehouden tot betaling – voor de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende om-standigheid is gebleken.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake o.a. (product-)aansprakelijkheid is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het specifieke geleverde artikel en in geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor gevolg-, vertragings- of indirecte schade, waaronder omzetverlies. Wij zijn van onze verplichting tot schadevergoeding bevrijd, indien wij de bestelde goederen alsnog leveren, herstellen, vervangen of repareren.

8.2 Met inachtneming van het in dit artikel gestelde zijn wij in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of ondeskundig gebruik van het geleverde of

door het gebruik daarvan anders dan waarvoor het bedoeld is, zoals vermeld in bijsluiter of handleiding.

8.3 Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons, zowel in als buiten rechte, uitdrukkelijk en volledig tegen aanspraken van derden en zal ons terzake ook schadeloos stellen.

Artikel 9 – Garantie

9.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in voor deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van het door ons geleverde c.q. de verwerkte/ gebruikte materialen. Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zullen wij de als gevolg daarvan ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij wij verkiezen het geleverde of de materialen te vervangen.

9.2 Garantie voor door ons elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant of leverancier van deze goederen (nog) garantie verstrekt.

9.3 Onze garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs- )doeleinden wordt aangewend, dan wel op onoordeelkundige of ondeskundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

9.4 Niet-nakoming door de wederpartij van één van zijn

verplichtingen, ontheft ons van al onze (garantie) verplichtingen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door ons geleverde en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen blijven onze volledige eigendom, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij, uit hoofde van enige levering en/of verrichte werkzaamheden (alsmede terzake tekortkomingen zijnerzijds), aan ons verschuldigd is.

10.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 450,- per dag dat hij hiermede in gebreke is/blijft, indien wij hierop uitdrukkelijk aanspraak maken. De wederpartij verleent hierbij zijn onherroepelijke toestemming aan ons tot het betreden van zijn bedrijfsgebouwen/terreinen teneinde onze rechten als bepaald in dit artikel te kunnen uitoefenen.

Artikel 11 – Betaling

11.1 De betalingsconditie is (indien niet anders overeengekomen) 30 dagen netto en dient derhalve te geschieden door middel van storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening, compensatie, inhouding, korting of opschorting. Voor leveringen naar particulieren of wederpartijen buiten Nederland, is vooruitbetaling vereist. Levering vindt dan uitsluitend  plaats na ontvangst  van de volledige betaling.

11.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens interest en vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

11.3 Ingeval de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, een verzoek tot surséance van betaling indient of aan hem surséance van betaling wordt verleend, dan wel (conservatoir of executoriaal) beslag op alle of een deel van zijn eigendom wordt gelegd;

b. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

c. komt te overlijden, tot boedelafstand overgaat of onder curatele wordt gesteld;

d. enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet, althans niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt, waaronder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te voldoen; hebben wij door het enkel plaatsvinden van één der hiervoor genoemde omstandigheden het recht de overeenkomst terstond te ontbinden (en derhalve terstond als ontbonden te beschouwen) zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of vervulling van enige formaliteiten vereist zal zijn, terwijl tevens enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond (en zonder dat vervulling van enige formaliteiten nodig is) in zijn geheel opeisbaar zal zijn. Tevens hebben wij alsdan het recht het geleverde met inachtneming van ons eigendomsvoorbehoud terug te vorderen, alles onverminderd onze overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

Artikel 12 – Rente en kosten

12.1 Indien betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat vervulling van enige formaliteit is vereist en is de wederpartij vanaf de vervaldatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

12.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten – hoe ook genaamd – en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale koopverdragen, waaronder het Weens Koopverdrag.

13.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend. Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort geldig.

13.3 Terzake de uitleg van internationale handelstermen zijn de Incoterms 2010 van toepassing.